Wapens & Geweld/agressie | 28 Oktober 2014

Mag ik een vuurwapen bezitten voor mijn persoonlijke verdediging?

© ZP Malmedy

Gangsterfilms kunnen de indruk wekken dat het bezit van een vuurwapen onze veiligheid onomstotelijk kan verzekeren. Maar dat is slechts film en fictie. In werkelijkheid volstaat het louter bezit van een vuurwapen niet, zonder dat men ook in staat is om op een correcte wijze met het wapen om te gaan en aan alle wettelijke voorwaarden voor bezit, bewaring en gebruik voldoet.

Bij een ongeval met het wapen of een onwettig gebruik kan het voorhanden hebben van het wapen snel een nachtmerrie voor de bezitter worden. Zelfs als men het slachtoffer van een agressie is, zal wapengebruik, buiten het strikte kader van wettige verdediging, aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. Bovendien is het niet uitgesloten dat de agressor erin slaagt om u het wapen afhandig te maken en het dan tegen u te gebruiken.De wettelijke voorwaarden om een vuurwapen voorhanden te hebben

De aanvraag tot vergunning voor vuurwapenbezit voor persoonlijke verdediging vereist een ernstige motivering. De aanvrager zal in de eerste plaats aan alle algemene voorwaarden tot het voorhanden hebben van een vuurwapen moeten voldoen, te weten: meerderjarig zijn en van onbesproken gedrag, voldoen aan de medische voorwaarden, slagen in de praktische en theoretische proeven en toestemming hebben van alle meerderjarige personen die met hem samenwonen.

Bovendien zal de aanvrager moeten aantonen dat er een objectief en ernstig gevaar bestaat en dat het bezit van een vuurwapen het risico aanzienlijk vermindert door een effectieve bescherming te bieden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor personen die door hun activiteit of bijzondere situatie een groot risico lopen om het slachtoffer te worden van een gewapende overval of een ernstige agressie.Te volgen procedure

Wie denkt aan alle hogervermelde voorwaarden te voldoen, kan een aanvraag richten aan de provinciegouverneur van zijn verblijfplaats. De formulieren hiertoe zijn beschikbaar op de website van de provinciale wapendienst.


Wanneer aan alle voorwaarden voldaan is, zal de provinciegouverneur een vergunning (model 4) afleveren voor het voorhanden hebben van het vuurwapen in huis. Indien de aanvrager van oordeel is dat het noodzakelijk is om het vuurwapen ook buitenshuis te dragen (klaar voor gebruik), zal er eveneens een wapendrachtvergunning (model 5) nodig zijn. De gouverneur zal hiertoe vooraf het advies inwinnen van de procureur des Konings bevoegd voor het arrondissement van de aanvrager. De wapendrachtvergunning is drie jaar geldig en vermeldt de voorwaarden waaronder het wapen mag worden gedragen. Deze vergunning moet in geval van controle aan de politie worden voorgelegd.

Er moet een retributie te worden betaald, zowel bij de aanvraag tot het voorhanden hebben van het wapen als bij de aanvraag van een wapendrachtvergunning. In geval van weigering van de vergunning wordt de retributie niet terugbetaald.Danny Boydens
Commissaris van politie o.r.


Ref.: Wet van 8 juni 2006 (Art. 14), KB 20 september 1991 (Art. 15 en 16), Ministeriële omzendbrief van 25 oktober 2011 (punt 10).


Bron: http://www.just.fgov.be

« Vorige pagina


 

 

Nieuwsbrief

Inschrijven !