A A A

Intrafamiliaal

Alle onderwerpen die specifiek zijn voor het gezin, de preventie en de relevante ondersteunende netwerken.

 • Hoe omgaan met een alcoholverslaafde in uw omgeving?

  Het is uiterst moeilijk voor een alcoholverslaafde om zijn ziekte onder ogen te zien. Het benoemen van het probleem verplicht de zieke immers om toe te geven dat hij* zijn alcoholverbruik niet onder controle heeft en de eigen zwakheid dus ook moet erkennen. Een bekentenis brengt de vrees met zich mee om veroordeeld te worden of zelfs de kinderen te

  ...
 • Hoe reageren wanneer u ontdekt dat een kind seksueel misbruikt wordt?

  Of het nu gaat om een hulpverlener of een familielid of goede bekende van het kind, een volwassen persoon zal op een andere manier reageren wanneer hij geconfronteerd wordt met een volwassen slachtoffer van seksueel misbruik dan wanneer hij of zij de vertrouwenspersoon wordt van een kind dat seksueel misbruikt of mishandeld wordt.

 • Huiselijk geweld: profiel van de betrokkenen en de reacties van de hulpverlener

  In een vorig artikel hebben we gepoogd een definitie te geven van huiselijk geweld en beschreven we de processen van escalatie en de vicieuze cirkel, alsook de verschillende soorten geweld die hierbij worden gebruikt. Al hebben slachtoffers en daders zeer heterogene profielen, toch kunnen we een aantal indicatoren aanwijzen. Daarvoor kijken we naar de

  ...
 • Gehandicapte kinderen en mishandeling in gezinnen en instellingen

  In een eerste artikel hebben we bekeken waarom gehandicapte kinderen extra kwetsbaar zijn voor seksueel geweld. Zij zijn immers dikwijls verward door hun handicap en de zorg die ze dagelijks nodig hebben. In dit artikel analyseren we de factoren die hun mishandeling vergemakkelijken, zowel in hun thuisomgeving als in de

  ...
 • Is uw kind cyberverslaafd?

  Brengt uw kind al zijn tijd al surfend op het internet of met videospelletjes door? Gepassioneerd door informatica of cyberverslaafd, wat is het verschil? Het wordt een verslaving wanneer iemand er niet meer kan van wegblijven. Die inschatting houdt ook in dat de leefomgeving van de persoon en de relaties met zijn omgeving in vraag worden gesteld. We geven u een

  ...
 • Jongeren en jeugdbendes: signalen en preventie

  Dat jongeren graag bij een groep willen horen, is heel normaal en ook belangrijk voor hun zelfwaarde en hun integratie in de samenleving. Maar sommige groepen of bendes zijn minder onschuldig en zetten jongeren aan tot ongepast of zelfs crimineel gedrag. Het is dan ook belangrijk dat ouders alert zijn voor bepaalde signalen die er mogelijk op wijzen dat hun kind

  ...
 • Kindermoord: een betere coördinatie van de eerstelijnshulpverlening

  Geweld tegen en mishandeling van pasgeboren baby’s door de moeder bestaat helaas nog steeds. Dit gaat in veel gevallen zelfs zo ver dat de dood erop volgt. We spreken dan van kindermoord. Welke relationele en maatschappelijke factoren spelen hierbij een rol? En vooral: hoe kunnen we deze vorm van dodelijk geweld voorkomen?

 • Uw kind drinkt overmatig alcohol: hoe kunt u daarover praten?

  Jongeren die overmatig alcohol drinken, zijn helaas geen uitzondering. In het geval van een dergelijk risicogedrag, moet u als ouder of opvoeder natuurlijk iets ondernemen. Maar wat en hoe? Hoe kunt u uw kind op een positieve manier benaderen en toch de niet mis te verstane boodschap geven dat dit niet kan? Jongeren trekken immers alles wat ouders (of volwassenen

  ...
 • Uw kind onder invloed van alcohol: hoe reageert u het best?

  Alcohol is ongetwijfeld het eerste product waar jongeren mee gaan experimenteren. Maar wat doet u als uw kind ’s avonds dronken thuiskomt? Hoe kunt u uw puber duidelijk maken wat de gevaren zijn van (overmatig) alcoholgebruik? We geven hier enkele concrete tips voor ouders en opvoeders om de juiste toon te vinden.

 • Jongerenbendes: wat maakt ze zo aantrekkelijk?

  Als we willen voorkomen dat jongeren zich aansluiten bij een gewelddadige bende, moeten we eerst weten wat een bende voor hen zo aantrekkelijk maakt. Onderzoek wijst uit dat een doeltreffend en goed gestructureerd preventiebeleid onmisbaar is om resultaten te boeken op het terrein. Die preventie moet gebaseerd zijn op twee pijlers, namelijk:

  - een

  ...
 • Ouderenmishandeling voorkomen

  Met de stijgende levensverwachting zien we ook het fenomeen van de mishandeling van ouderen onrustwekkende proporties aannemen in onze maatschappij. Volgens de beschikbare statistieken is ongeveer 6% van de senioren, ouder dan 65, hiervan het slachtoffer. Is het mogelijk deze mishandeling op te sporen? In welke vormen komt het voor? Waarom durven veel oudere

  ...
 • Omgaan met angsten van kinderen na een traumatische gebeurtenis

  Kinderen kunnen erg in de war raken door een traumatische ervaring. Ze zijn vaak erg bang dat er weer zo’n ramp of drama zal volgen. Hun veilige wereld is plots veranderd in een universum waar overal gevaar loert en iedereen kwetsbaar is. Hoe kunnen ouders, opvoeders en andere geïnteresseerden om zo goed mogelijk om te gaan met de angstgevoelens van kinderen na

  ...
 • Hoe praat u met jongeren over alcohol?

  Opgroeiende jongeren zijn op zoek naar een identiteit en zijn vaak geneigd om risico's te nemen. Daarbij hoort experimenteergedrag, ook met alcohol. De verleiding om alcohol te drinken is immers groot. Ze zijn zich daarbij niet altijd bewust van de gevaren die alcoholmisbruik met zich mee kan brengen: dronken rijden, geweld, onbeschermde of ongewilde seksuele

  ...
 • Hoe omgaan met risicogedrag bij jongeren?

  Aan welke risico’s worden adolescenten regelmatig blootgesteld en wat zijn de mogelijke gevolgen en oorzaken daarvan? We geven hier enkele tips over de houding die ouders, leerkrachten, opvoeders en alle personen die privé of professioneel bij de problematiek betrokken zijn, kunnen aannemen om dit gedrag te voorkomen of een halt toe te roepen.

 • Omgaan met agressief gedrag van getraumatiseerde kinderen

  Hoe kunnen we het best reageren op agressief gedrag van een kind na een traumatische ervaring? Door op tijd en op de juiste manier hierop te reageren, kunnen we voorkomen dat het gedrag escaleert en uitmondt in geweld.

 • Woede-uitbarstingen: welke kinderen worden het meest getroffen?

  Nadat we in een vorig artikel hebben beschreven wat een woedeaanval is en hoe die zich kan uiten bij kinderen en jongeren, bekijken we, naast het feit dat het een reactie kan zijn op een sterke frustratie, een aantal mogelijke onderliggende redenen van biologische of medische aard. Later zullen we nog dieper ingaan op hoe we moeten omgaan met hevige

  ...
 • Zware woede-uitbarstingen bij jongeren

  Iedere hulpverlener kan op school of elders (sportclub, openbaar vervoer, speelplein …) worden geconfronteerd met een kind of een jongere die een zware woedeaanval krijgt. Dit kan zich uiten in verbaal, maar soms ook in fysiek geweld. Hoe reageren we dan best? Stellen we ons empathisch op of laten we ons gezag gelden? Praten we enkel of komen we ook fysiek

  ...
 • De traumatische gevolgen van kindermishandeling

  In vroegere artikels sensibiliseerden we u al voor de signalen van kindermishandeling. We bespraken ook verschillende manieren waarop u kunt omgaan met situaties waarin een kind mogelijk het slachtoffer is van geweld. We zetten dit artikel in die context verder en bekijken nu de traumatische gevolgen van mishandeling voor kinderen en adolescenten.

 • Huiselijk geweld: een fenomeen met veel gezichten

  Hulpdiensten worden dikwijls opgeroepen om tussen te komen bij huiselijke twisten waarbij geweld wordt gebruikt. Geen enkel koppel is hier volledig immuun voor, het komt in elke laag van de bevolking voor, onafhankelijk ook van leeftijd of seksuele voorkeur. Meestal is de vrouw het slachtoffer, maar ook mannen ondergaan soms een of andere vorm van geweld vanwege

  ...
 • Een kind met aan alcohol verslaafde ouders concreet helpen

  Alcoholisme is een ziekte die het hele gezin aantast. Het volledige dagelijkse leven draait rond de zieke(n), met de bijhorende spanningen en instabiliteit tot gevolg. Ondanks het gespannen klimaat en het eventueel ondergane geweld zijn kinderen van alcoholverslaafden meestal te loyaal om er met anderen over te praten. Ze hullen zich in stilzwijgen dat zich op den

  ...