A A A

Justitie

Justitie: organisatie, procedures, gevangenissen, Staatsveiligheid, rechten van slachtoffers, het strafwetboek, enz.

 • De wettelijke voorwaarden om een vuurwapen voorhanden te mogen hebben

  De wapenwet bepaalt acht voorwaarden waaraan particulieren moeten voldoen om een vergunning tot het voorhanden hebben van een vergunningsplichtig vuurwapen aan te vragen. Voor de houders van een sportschutterslicentie of een jachtverlof is de procedure vereenvoudigd.

 • De onderzoeksrechter: zijn rol en bevoegdheden

  De onderzoeksrechter heeft belangrijke bevoegdheden waarmee hij bepaalde fundamentele rechten en vrijheden kan aantasten, zoals inbreuken op de privacy of voorlopige hechtenis. Maar wat zijn precies zijn rol en zijn bevoegdheden?

 • Lawaaihinder door hondengeblaf: hoe optreden in Brussel?

  Als een hond af en toe blaft hoeft dat geen probleem te zijn, maar wat kunnen de politie en de gemeentelijke en Brusselse milieu-inspecteurs doen wanneer het om langdurig geblaf gaat of als er geen minnelijke oplossing mogelijk blijkt?

 • Hoe kunnen we de afstand inschatten tussen de schutter en het doelwit?

  Dankzij onderzoeken op de plaats delict en analyse van de kledij van het slachtoffer kunnen de experten in schotrestonderzoek de schotwonden analyseren en de schietafstand inschatten. Hoe gaat dit in zijn werk?

 • Het beheer van de verkeersboetes wordt gemoderniseerd

  Dankzij het elektronische beheer van de boetes is het aantal verstuurde brieven per post sterk verminderd. Particulieren en bedrijven kunnen hun boetes nu gemakkelijk online controleren, betalen of aanvechten.

 • Wat doet een onderzoeksrechter?

  Napoleon Bonaparte noemde hem de “machtigste man van Frankrijk”. De onderzoeksrechter heeft uitgebreide bevoegdheden om strafbare feiten te onderzoeken. Maar wie is deze belangrijke speler in ons strafrechtsysteem?

 • Spijtoptanten in België

  Sinds de wet van 22 juli 2018 kan een dader strafvermindering krijgen door een medeplichtige aan te geven. Wat zijn de voorwaarden en soorten beloften van deze samenwerking met justitie?

 • Wanneer is er sprake van wettelijke herhaling?

  Wat zijn de wettelijke bepalingen als een persoon die “gekend is bij de politie” wordt aangehouden als ze een nieuw feit heeft gepleegd? Staat hier een zwaardere straf op? Indien ja, hoeveel?

 • Incest op minderjarigen: wat kan je doen?

  In 2017 heeft een rapport van het Franse Centre national de la recherche scientifique (Nationaal centrum voor wetenschappelijk onderzoek) duidelijkere inzichten geboden over incest. Wat staat er in dit rapport en wat zegt ander onderzoek?

 • Bestaan er uitzonderingen op het beroepsgeheim?

  Sommige beroepsgroepen zijn onderworpen aan het "beroepsgeheim". Als ze dit schenden maken ze zich strafbaar. Over wie gaat het? Wat zijn de redenen voor en de draagwijdte van dit beroepsgeheim? Bestaan er uitzonderingen?

 • De lokale politie in permanente evolutie

  De Belgische politie staat niet stil. Vanaf de onafhankelijkheid van België heeft ze zich steeds aangepast en hervormd in functie van de historische gebeurtenissen. Deze evoluties verklaren de voornaamste kenmerken die haar vandaag nog definiëren.

 • Moet ik toestemming vragen om thuis werken uit te voeren?

  Als je bouwwerken, renovatiewerken of aanpassingen aan de buitenkant uitvoert, moet je je afvragen of je een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt? In Wallonië en Brussel is een vergunning verplicht als je bepaalde zeer grote ingrepen of werken wil uitvoeren.

 • Hoe kun je de risico’s van huiselijk geweld inschatten?

  Bij huiselijk geweld gaat het vaak om complexe situaties die moeilijk te begrijpen zijn. Een aantal factoren horen echter onze aandacht te trekken waardoor we correct en op tijd kunnen handelen om een drama te vermijden. 

 • Omkoping van personen die een openbaar ambt uitoefenen

  Wanneer een Belgische ambtenaar door justitie wordt gestraft wegens corruptie, is de burger terecht geschokt. Wat zijn de bestanddelen van dit strafbare feit en welke ambtenaren vallen onder het strafwetboek?

 • Incest: tussen slachtoffer en dader

  In onze Westerse samenleving is incest nog steeds taboe. Enkele studies hebben heel wat informatie samengebracht over deze feiten. Ze bieden de mogelijkheid om beter te begrijpen wat de slachtoffers meemaken en het profiel van de dader te schetsen.

 • Actuele uitdagingen voor de politie gezien doorheen de geschiedenis

  In de geschiedenis van de Belgische politie zien we de geleidelijke opbouw van de huidige maatschappelijke keuzes, resultaat van een evenwicht tussen sociale eisen, politieke haalbaarheid en professionele inzet. De debatten over de "nabijheidspolitie" vormen daarbij de rode draad.

 • Wat kunnen we leren uit de statistieken van de federale politie?

  Elk jaar publiceert de federale politie de misdaadstatistieken van de geïntegreerde politie. Geven ze een correct beeld van de reële criminaliteit of van de politiewerking? Hoe lezen we die statistieken best?

 • Rampen: psychologische begeleiding van de nabestaanden van overledenen

  In de nasleep van een technologische ramp, natuurramp of een terreuraanslag worden de nabestaanden van de overledenen op bruuske wijze geconfronteerd met sterke emoties die moeten kunnen worden opgevangen door psychosociale hulpverleners.

 • Incest en de wet

  Incest wordt moreel sterk veroordeeld. Wat zegt de strafwet hierover? Zijn deze feiten strafbaar in België en wat is de situatie in de andere Europese landen? 

 • De taak van de gezworenen van het hof van assisen

  Er is al veel gedebatteerd over de werking van het hof van assisen. Er is zelfs sprake geweest de volksjury met gezworenen af te schaffen. Welke rol speelt ze in de beslissing over de schuld en strafmaat?