A A A

Justitie

Justitie: organisatie, procedures, gevangenissen, Staatsveiligheid, rechten van slachtoffers, het strafwetboek, enz.

 • Omkoping van personen die een openbaar ambt uitoefenen

  Wanneer een Belgische ambtenaar door justitie wordt gestraft wegens corruptie, is de burger terecht geschokt. Wat zijn de bestanddelen van dit strafbare feit en welke ambtenaren vallen onder het strafwetboek?

 • Incest: tussen slachtoffer en dader

  In onze Westerse samenleving is incest nog steeds taboe. Enkele studies hebben heel wat informatie samengebracht over deze feiten. Ze bieden de mogelijkheid om beter te begrijpen wat de slachtoffers meemaken en het profiel van de dader te schetsen.

 • Actuele uitdagingen voor de politie gezien doorheen de geschiedenis

  In de geschiedenis van de Belgische politie zien we de geleidelijke opbouw van de huidige maatschappelijke keuzes, resultaat van een evenwicht tussen sociale eisen, politieke haalbaarheid en professionele inzet. De debatten over de "nabijheidspolitie" vormen daarbij de rode draad.

 • Wat kunnen we leren uit de statistieken van de federale politie?

  Elk jaar publiceert de federale politie de misdaadstatistieken van de geïntegreerde politie. Geven ze een correct beeld van de reële criminaliteit of van de politiewerking? Hoe lezen we die statistieken best?

 • Rampen: psychologische begeleiding van de nabestaanden van overledenen

  In de nasleep van een technologische ramp, natuurramp of een terreuraanslag worden de nabestaanden van de overledenen op bruuske wijze geconfronteerd met sterke emoties die moeten kunnen worden opgevangen door psychosociale hulpverleners.

 • Incest en de wet

  Incest wordt moreel sterk veroordeeld. Wat zegt de strafwet hierover? Zijn deze feiten strafbaar in België en wat is de situatie in de andere Europese landen? 

 • De taak van de gezworenen van het hof van assisen

  Er is al veel gedebatteerd over de werking van het hof van assisen. Er is zelfs sprake geweest de volksjury met gezworenen af te schaffen. Welke rol speelt ze in de beslissing over de schuld en strafmaat?

 • Hoe verf het gerechtelijk onderzoek kleurt

  Terwijl criminelen de dag van vandaag opletten om geen vingerafdrukken of DNA-sporen na te laten, kunnen ook andere sporen hen verraden: dit is het geval bij verfsporen.

 • Incest: een bijna universeel taboe

  Incest is waarschijnlijk een van de moreel het meest veroordeelde vormen van afwijkend gedrag. Er bestaan clichés over, maar hoe definieer je incest nu juist? Hoe verklaar je de sterke afkeur?

 • Het Openbaar Ministerie: rol en bevoegdheden

  De Procureur des Konings leidt het opsporingsonderzoek, beslist of de zaak wordt voortgezet of geseponeerd. Nadien zorgt hij ervoor dat het vonnis wordt uitgevoerd. Hoe voert het Openbaar Ministerie in de praktijk al die taken uit?

 • Welke bewijswaarde heeft een proces-verbaal?

  Pv's opgesteld door de politie hebben ofwel de waarde van een inlichting, ofwel een bewijswaarde tot het tegendeel bewezen is.In hoeverre hebben de vaststellingen van een verkeersovertreding een bijzondere bewijswaarde?

 • Benoemd tot gezworene van het hof van assisen?

  Om de vier jaar wordt een lijst met gezworenen opgesteld. Deze keer was het in januari 2021. Hoe word je gezworene van het hof van assisen? Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 • Het Openbaar Ministerie: zijn plaats in het strafrecht en zijn structuur

  Hoewel het Openbaar Ministerie weinig bekend is, speelt het een essentiële rol in strafzaken. Een korte blik op de magistraten van de parketten en de arbeidsauditoraten, het federaal parket en het college van parketten-generaal.

 • Alcohol achter het stuur: mag je een ademtest of ademanalyse weigeren?

  Het kan gebeuren dat een bestuurder zich in de onmogelijkheid bevindt om een alcoholcontrole te ondergaan en de wet houdt daar rekening mee. Maar wat als je zonder geldige reden een ademtest, -analyse of een bloedproef weigert?

 • Alternatieve vormen van conflictoplossing

  De politie krijgt dagelijks te maken met burenruzies, familiale problemen of handelsgeschillen. Steeds vaker worden alternatieve vormen van conflictoplossing (ADR) toegepast. Wat is het en waarom zijn ze interessant?

 • Negatieve aspecten van sektes

  Wat is de definitie van een sekte en welke criteria worden er gebruikt om te bepalen dat sektes schadelijk zijn? Waarom vinden ex-leden het moeilijk om een klacht in te dienen tegen een sekte waartoe ze behoorden?

 • Wat zijn de rechten van een aangehouden persoon?

  In geval van een aanhouding is iemand dus wel beroofd van zijn vrijheid, maar niet van alle andere rechten. Het recht op waardigheid, op privacy, op veiligheid en op gezondheid blijft onverminderd van kracht. 

 • Het beheer van goederen en van de persoon: de wettelijke bescherming

  De zelfredzaamheid van een persoon kan geleidelijk of plotseling achteruitgaan als gevolg van cognitief en fysiek verval of zelfs misbruik. Waaruit bestaat de rechtsbescherming van personen in moeilijkheden en welke procedure volgen?

 • Welke straffen riskeert een mededader of medeplichtige van een misdaad?

  We zien dikwijls dat, naast de dader van de feiten, ook personen die hulp geboden hebben bij het plegen van de feiten voor het Hof van Assisen verschijnen. Wat staat er in de wet inzake deelneming aan een misdaad?

 • Het dagelijkse leven van gevangenisbewaarder?

  De gevangeniswereld is per definitie een gesloten en vaak onbekend milieu. De meeste mensen hebben er geen idee van hoe het eraan toegaat. Het interne kader is gestructureerd en afgebakend. Net zoals in een mierenhoop heeft elke bewaarder zijn eigen rol.