A A A

Justitie

Justitie: organisatie, procedures, gevangenissen, Staatsveiligheid, rechten van slachtoffers, het strafwetboek, enz.

 • Hypotheekfraude: van politieonderzoek tot veroordeling!

  Bij dit soort fraude blijven veel slachtoffers onbekend. Het is voor de benadeelde koper immers moeilijk om klacht in te dienen omdat hij in sommige gevallen zelf strafbare feiten heeft gepleegd. Aangezien een onderzoek dat uiteindelijk tot een vonnis kan leiden pas kan starten als er een klacht is, rijst de vraag welke instrumenten en middelen beschikbaar zijn om

  ...
 • Onderzoek van lichamelijke letsels: wat zijn de risico’s? En wat is de rol van de wetsdokter?

  Als iemand klacht neerlegt als slachtoffer van slagen en verwondingen, dan moet een gerechtsdeskundige hem of haar onderzoeken. De bevindingen van dit expertenonderzoek kunnen verstrekkende gevolgen hebben, zowel voor het slachtoffer als voor de dader. In de praktijk zien we dat de rol van de wetsdokter bij het beoordelen van lichamelijke letsels van de

  ...
 • Supremacistische gevangenisbendes in de VS: rekrutering en werking

  In de Noord-Amerikaanse gevangenissen controleren extremistische criminele bendes zoals de Aryan Brotherhood of California en Aryan Circlesal jaren extra muros verschillende illegale handelspraktijken, waaronder drugs. Zij oefenen druk uit en staan nauw in contact met andere bendes. Hoe kunnen we dit fenomeen verklaren en hoe groot is het?

 • De groei van supremacistische bendes in de Amerikaanse gevangenissen

  Wie zijn de criminele bendes die de arische suprematie in de Amerikaanse gevangenissen prediken? Vanwaar komen ze en dankzij welke factoren konden ze zich ontwikkelen? Welke rol speelt hun racistische ideologie? Na onze analyse van het fenomeen van de bendes in het gevangenismilieu in Noord-Amerika, proberen we nu een antwoord te geven op de bovenstaande

  ...
 • Hypnose in een gerechtelijk onderzoek: hoe zit het in België?

  De Belgische rechtspraak aanvaardt hypnose als onderzoeksmethode, zij het als aanvulling op de klassieke methodes. Maar hoe gaat dit in zijn werk? Wat zijn de beperkingen van hypnose bij een verhoor? Wie mag de ondevraagde in hypnotische trance brengen?

 • Supremacistische bendes in de Amerikaanse gevangenissen: het fenomeen

  Het Aryan Brotherhood of California is een criminele bende in de Verenigde Staten die al tientallen jaren bekend staat voor haar extreem geweld in de Amerikaanse gevangenissen. Wat verklaart de groei van die supremacistische bendes in de gevangenissen van Amerika en is er een verband tussen hun ideologie en hun criminele activiteiten? Oefenen zij een

  ...
 • Hypnose binnen het gerechtelijk onderzoek in de Verenigde Staten

  Kan hypnose worden toegepast om specifieke informatie te verkrijgen van slachtoffers of getuigen van zware misdrijven? Indien ja, wat zijn dan de meest efficiënte werkwijzes en omstandigheden? In de vorige twee artikels hebben we hypnose omschreven als een vertrouwensrelatie tussen de hypnose expert en de gehypnotiseerde, en als een onderzoeksmethode om

  ...
 • DNA in het strafrecht – welke toepassingen brengt de toekomst? Op 26 april in Brussel

  Welke vooruitgang werd gemaakt en wat is de toekomstige impact van DNA in strafzaken? We hebben daarbij oog voor operationele, juridische en beleidsmatige aspecten. De nationale studiedag DNA, georganiseerd door het NICC, de VUB en de UGent geeft een aantal antwoorden, gebaseerd op de resultaten van meer dan vier jaar wetenschappelijk onderzoek. Dit is een

  ...
 • Inbreuken op de wegcode van de eerste tot de vierde graad: criteria en sancties

  Waarom zijn inbreuken op de wegcode in vier verschillende categorieën ingedeeld? Wat zijn de criteria voor de vier graden? Oordeelt de wetgever soms dat een overtreding eigenlijk zwaarder moet worden bestraft en wijzigt ze dan de categorie? Wat zijn dan de gevolgen voor de sancties?

 • Hypnose in een gerechtelijk onderzoek: wat zijn de risico’s?

  Het debat over het gebruik van hypnose in politieonderzoeken is nog steeds zeer levend. Hypnose is een bijkomend middel dat de onderzoeker kan inzetten en in ongeveer 60% van de gevallen dat het werd ingezet, had het ook resultaat: er werd bijkomende informatie verkregen die het onderzoek vooruit hielp. Hypnose mag echter, zoals we al stelden, nooit worden

  ...
 • De toepassing van hypnose in een gerechtelijk onderzoek

  Sinds enkele jaren zien we in de media een vernieuwde interesse opduiken voor hypnose, zowel op het gebied van gezondheid (medische of therapeutische hypnose) als in tv-uitzendingen (hypnoseshows met publiek). Men heeft het minder over hypnose voor het ontwikkelen van het geheugen of het terugvinden van herinneringen. Is hypnose efficiënt genoeg om te worden

  ...
 • De gerechtelijke autopsie: hoe wordt die uitgevoerd en wat is het doel?

  De gerechtelijke autopsie neemt veel tijd in beslag en gebeurt nauwgezet en systematisch. Bij de uitvoering moeten alle procedures, zowel op medisch als op gerechtelijke vlak, stipt worden nageleefd. Ze mag enkel worden gedaan door artsen die over de nodige vaardigheden beschikken. De gevolgen van een gemaakte fout kunnen immers erg ingrijpend zijn.

 • De rol van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

  Een vreemdeling die de bescherming van de Belgische overheid inroept door een asielaanvraag in te dienen, moet daarvoor een aantal administratieve etappes doorlopen. Dit noemen we de asielprocedure. Hoe gaat dit in zijn werk en welke instanties zijn daarbij betrokken? Wat is het verschil tussen het statuut van vluchteling en dat van de subsidiaire bescherming? We

  ...
 • Is een autopsie nog nuttig in een gerechtelijk onderzoek anno 2018?

  Waarom stellen we deze vraag? Omdat we zien dat deze kwestie ook regelmatig in de media opduikt. Sinds enige tijd vraagt men zich af of deze oude vorm van gerechtelijke geneeskunde nog wel moet worden behouden, nu we beschikken over andere performante onderzoeksmethodes zoals beeldvorming via magnetische resonantie.

 • De uittreksels uit het strafregister, uitgereikt aan particulieren

  Wie mag kennis nemen van de informatie in het strafregister? De wet voorziet verschillende categorieën van gebruikers en een gemoduleerde toegang tot het strafregister, in functie van de hoedanigheid van de gebruiker en het beoogde gebruik dat wordt gemaakt van de meegedeelde informatie.

 • Ongewenste intimiteiten op straat

  “Psst, juffrouw!" of "Hé, geef eens antwoord, hoer!” U heeft het vast wel gehoord of gezien in de media: dergelijke ongewenste intimiteiten op straat en in het openbaar vervoer zijn strafbaar. Na de documentaire (Femme de la rue) van de studente Sofie Peeters in 2012, zelf slachtoffer van dergelijke feiten, is de wet verstrengd. Maar is de regelgeving

  ...
 • De Belgische gevangenissen

  Hoeveel gevangenissen zijn er in België en welke gedetineerden en werknemers vinden we er? De gevangeniswereld is voor de meeste burgers onbekend. Zelfs diegenen die in de sector van justitie werken, zoals politiemensen en sociale werkers, kennen er niet het fijne van. Het lijkt ons daarom nuttig om de huidige toestand in België toe te lichten, wetend

  ...
 • Verjaring van de strafvordering

  Het gerecht is verplicht om een beklaagde binnen een bepaalde termijn na de overtreding te berechten. Wanneer die termijn is verstreken, kan de verdachte niet meer vervolgd of berecht worden. We spreken dan van verjaring. Strafrechtelijke verjaring gebeurt automatisch: wanneer de termijn is afgelopen, kan de rechter niet anders dan dit vaststellen, ook al

  ...
 • De Salduz-wet plus: wat is er veranderd?

  Welke nieuwe procedures werden ingevoerd met de wijziging van de Salduz-wet? Wat verandert er met betrekking tot de rechten van de verhoorde personen, de rol van de advocaat en het werk van de politiediensten? De Salduz-wet werd ingevoerd als gevolg van een Europese richtlijn die België verplichtte om de aanwezigheid van een advocaat toe te staan bij het

  ...
 • De toegang van de gerechtelijke en administratieve autoriteiten tot de informatie van het strafregister

  Toen het centrale strafregister werd hervormd, heeft de wetgever vier categorieën van gebruikers gecreëerd. Hij voorzag een gemoduleerde toegang tot de gegevens van het strafregister in functie van de hoedanigheid van de gebruiker en het gebruik dat mag worden gemaakt van de meegedeelde informatie.