A A A

Justitie

Justitie: organisatie, procedures, gevangenissen, Staatsveiligheid, rechten van slachtoffers, het strafwetboek, enz.

 • Gedwongen huwelijken

  Ook nu nog, in de 21ste eeuw, zijn gedwongen huwelijken een veelvoorkomend verschijnsel, al kunnen we de werkelijke omvang ervan maar moeilijk inschatten. De instanties die zich hiermee bezighouden, behandelen in België alleen al 20 à 30 gevallen per jaar. De officiële cijfers geven echter een vertekend beeld, aangezien het slachtoffer van een gedwongen huwelijk

  ...
 • Nieuwe Europese normen voor de neutralisering van vuurwapens

  In ons land behoren de vuurwapens die wettelijk en definitief voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt, tot de categorie van de vrij verkrijgbare wapens. Particulieren mogen zonder vergunning over deze “geneutraliseerde” wapens beschikken.

 • Internering: wat brengt de toekomst?

  Welke veranderingen zijn er op til en wat betekent dit voor de geïnterneerden? In een eerste tekst hebben we kort beschreven wat men bedoelt met ‘bescherming van de maatschappij’, we hebben gezien onder welke voorwaarden iemand kan worden geïnterneerd en uitgelegd welke zorgen in welke instelling worden toegediend. Nu gaan we dieper in op de wijzigingen die de

  ...
 • De bescherming van de maatschappij tegen niet-toerekeningsvatbare misdadigers

  Wat gebeurt er nu precies als een delinquent erkend wordt als geesteszieke die niet toerekeningsvatbaar is voor het misdrijf dat hij of zij heeft gepleegd, maar voor wie wel recidivegevaar bestaat? De Belgische wetgever heeft in 1930 op deze vraag een antwoord geformuleerd met de Wet tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en de

  ...
 • De DNA-databank “Vermiste Personen”: het waarom, hoe en wanneer

  In 2014 registreerde de Cel Vermiste Personen van de Federale Politie meer dan vijftig onopgeloste verdwijningen en zes dossiers waarin aangetroffen stoffelijke resten niet konden geïdentificeerd worden. Sinds de oprichting van de Cel 20 jaar geleden, gaat het over bijna duizend dossiers die tot op de dag van vandaag onopgehelderd blijven.

  Aangezien

  ...
 • Hoe weten we of het om een schijnhuwelijk gaat?

  In ons vorige artikel zagen we al dat schijnhuwelijken misdrijven zijn en dus strafbaar. Maar wie kan er klacht neerleggen? Onder welke voorwaarden? Welke omstandigheden kunnen wijzen op een schijnhuwelijk? En welke wettelijke bepalingen zijn van toepassing?

 • Welke straffen staan er op een schijnhuwelijk?

  Zijn schijnhuwelijken om een verblijfsvergunning te bemachtigen, strafbaar? Wat zijn concreet de wettelijke bepalingen? Hoe gaan politie en parket in de praktijk te werk in hun strijd tegen huwelijken die enkel worden gesloten om te kunnen immigreren?

 • De strijd tegen schijnhuwelijken

  Onder de term “schijnhuwelijk” vallen zowel de echte schijnhuwelijken (mariages blanc) als de grijze huwelijken of schijnliefdeshuwelijken (mariages gris). In beide gevallen gaat het om een huwelijk waarbij een van de partners enkel een verblijfsvergunning wil verkrijgen, zonder de intentie om een duurzame relatie aan te gaan. In dit artikel gaan we kort in op dit

  ...
 • De vrederechter, een rechter die dicht bij de mensen staat

  De vrederechter behandelt de “kleine” geschillen uit het dagelijkse leven waar iedereen mee te maken kan krijgen. De eerste kennismaking met justitie verloopt voor heel wat mensen dan ook via het vredegerecht. Het is een rechter die dicht bij de mensen staat. Niet alleen geografisch – er zijn maar liefst 187 vredegerechten, verspreid over het hele land – maar ook

  ...
 • De Schengenruimte

  Iedereen kent de naam van dit kleine Luxemburgse grensdorpje met minder dan 500 inwoners op het drielandenpunt met Frankrijk en Duitsland. In 1985 werd er immers een verdrag ondertekend tussen vijf lidstaten van de Europese Unie. In juni 1990 werd dan het uitvoeringsbesluit getekend dat op 26 maart 1995 in de verschillende landen van kracht werd. Het had een

  ...
 • Hoe kunnen we contaminatie opsporen bij forensisch DNA-onderzoek?

  Dankzij de extreme gevoeligheid van de huidige DNA-analyses volstaan uiterst geringe hoeveelheden DNA om een DNA-profiel op te stellen. Het risico op contaminatie is dan ook groot. In een vorig artikel haalden we de verschillende mogelijke contaminaties aan tussen personen en overtuigingsstukken, de ongewenste overdracht van DNA tussen sporen onderling, alsook de

  ...
 • Hoe kunnen we de integriteit van DNA-sporen bewaren?

  De huidige analysetechnieken stellen ons in staat om een DNA-profiel op te stellen op basis van uiterst kleine hoeveelheden DNA. Deze belangrijke ontwikkeling heeft ook zijn keerzijde: contaminatie of het ongewenst overdragen van extern sporenmateriaal, in casu ander DNA, is een van de grootste vijanden van forensisch DNA-onderzoek.

  In dit artikel

  ...
 • Hoe betrouwbaar is de getuigenis van een kind over seksueel misbruik?

  In ons vorige artikel over dit onderwerp zagen we al dat een getuigenis van een kind over mogelijk seksueel misbruik niet altijd betrouwbaar is, en wat de oorzaken daarvan zijn. We hebben ook belicht hoe onderzoekers het best te werk gaan om de kwaliteit van dergelijke getuigenissen te verbeteren. Nu nemen we een protocol onder de loep waarmee we de

  ...
 • De getuigenis van een kind dat slachtoffer is van seksueel misbruik

  Het oude spreekwoord “kinderen en gekken spreken de waarheid”, mag zeker niet letterlijk genomen worden. Over het algemeen zijn getuigenissen van kinderen immers minder precies dan die van volwassenen en hebben ze de lichte neiging om dingen erbij te fantaseren. De klacht of getuigenis van een kind dat problemen heeft, mag uiteraard ook niet zomaar afgewezen

  ...
 • In welke omstandigheden mag de politie vuurwapens gebruiken?

  Het gebruik van vuurwapens door politiebeambten tegen personen is enkel in zeer specifieke omstandigheden toegelaten. De strikte voorwaarden hiervoor zijn duidelijk bepaald in de wet. Hieronder bekijken we deze voorwaarden.

 • Radicalisering in gevangenissen

  Om de radicalisering in gevangenissen te kunnen bestuderen en hier het hoofd aan te kunnen bieden, moeten we eerst de algemene context van de rekrutering onder de loep nemen. Of het nu gaat om een gevangenisdirecteur, een bewaker, imam, kapelaan of een gewone burger, geen twee van de door hen voorgestelde analyses en oplossingen lijken op elkaar aangezien ze

  ...
 • De familierechtbank: wat verandert er voor de burger?

  Eén gezin – één dossier – één rechtbank: dankzij de familierechtbank worden alle familiale geschillen nu door één en dezelfde rechtbank behandeld, hetgeen de procedures vereenvoudigt en de kosten drukt. Een justitie die dichter bij de mensen staat en die vooral inzet op bemiddeling …

 • Politieverhoren met een tolk: hoe gaat dat in zijn werk?

  Om iedereen de kans op een eerlijke rechtsbedeling te geven, moeten ook anderstaligen vanaf het begin van een mogelijke strafprocedure alles kunnen begrijpen wat er tegen hen gezegd wordt en over hen geschreven wordt. Als ze de taal van de procedure niet begrijpen, hebben ze recht op een tolk. Over de rol van die tolk is er erg weinig wettelijk geregeld en bestaan

  ...
 • De Europese steun voor de strijd tegen radicalisme en terrorisme

  Hoewel de strijd tegen het terrorisme een nationale bevoegdheid is, steunt de Europese Commissie de lidstaten en wil ze dat ze allemaal dezelfde prioriteiten leggen. In dit artikel geven we een korte synthese van de verschillende informatiesystemen, de samenwerkingsorganen en -netwerken die, zij aan zij met de Europese agentschappen Europol en Frontex, deelnemen

  ...
 • Gemeenschappen vanaf januari 2015 volledig bevoegd voor justitiehuizen

  Welke positieve en negatieve effecten zullen de justitiehuizen vanaf 1 januari 2015 ondervinden? In dit artikel staat deze vraag centraal. Na een overgangsperiode van 6 maanden krijgen de gemeenschappen immers ook de bevoegdheid over de middelen en het personeel voor de justitiehuizen.In het ...