A A A

Justitie

Justitie: organisatie, procedures, gevangenissen, Staatsveiligheid, rechten van slachtoffers, het strafwetboek, enz.

 • De Europese cijfers i.v.m. drugs: hoe zit het met cannabis en heroïne?

  Ook dit jaar heeft het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EWDD) zijn jaarverslag gepubliceerd. Het jaarverslag 2013 is deze keer iets eerder beschikbaar op de site van het EWDD dan normaal. Voor de lezers van Secunews geven we een beknopt overzicht van de belangrijkste punten. In dit artikel beginnen we met de cijfers betreffende cannabis

  ...
 • Werken in de gevangenis: de taken van een gevangenisbewaarder

  Ondanks de vele documentaires over het gevangenisleven, hebben de meeste mensen er geen idee van wat een gevangenisbewaarder eigenlijk doet … behalve celdeuren openen en sluiten. Laten we eens een kijkje nemen achter de schermen van die vreemde, gesloten wereld waarin twee groepen leven en werken met tegenovergestelde belangen: enerzijds de gedetineerden die het

  ...
 • De Salduzwet en de rechten van iedereen die wordt verhoord

  Op 5 september 2011 werd in het Belgisch Staatsblad de wet van 13 augustus 2011 gepubliceerd, de zogenoemde ‘Salduzwet’. Die wet werd aangenomen om aan elke persoon die wordt verhoord en aan elke persoon die van zijn vrijheid wordt beroofd, verschillende rechten te verlenen, waaronder het recht om een

  ...
 • Is een minnelijke schikking mogelijk voor alle inbreuken?

  De wetten van 14 april en 11 juli 2011, die in 2011 in het Belgisch Staatsblad zijn verschenen, hervormen de minnelijke schikking voor zaken van gemeen recht op een opmerkelijke manier. Sommigen spreken – terecht – over een heuse revolutie of zelfs van een ‘Amerikanisering’ van onze Belgische gerechtelijke cultuur …

 • Mag je alles zomaar zeggen? Wat met beledigingen en oproepen tot haat?

  Het Jaarverslag Discriminatie/Diversiteit 2011 van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding gaat dieper in op het fundamentele recht op vrije meningsuiting: zijn er grenzen aan dit recht dat in artikel 19 van de Grondwet wordt gegarandeerd en dat verder wordt bepaald in een aantal wetten uit

  ...
 • De uitdagingen van een private politie

  Stilaan ontwikkelt de private veiligheid zich in onze maatschappij zo sterk dat er in sommige landen meer werknemers zijn bij zulke organisaties dan bij de politie. Zo zouden er in de Verenigde Staten twee miljoen privéagenten zijn tegenover 650.000 officiële politieagenten. Op wereldniveau zou de verhouding twee à drie privéagenten tegenover één politieagent

  ...
 • De gevangenisadministratie en het management van de inrichtingen

  In het vorige artikel hebben we al twee belangrijke elementen uit het activiteitenverslag 2011 van het Belgische Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) onder de loep genomen: veiligheid en de strijd tegen de overbevolking. De gevangenisadministratie, die deelneemt aan het “geïntegreerde managementplan van de FOD Justitie”, heeft de laatste jaren

  ...
 • Belgische gevangenissen in 2011: veiligheid en strijd tegen overbevolking

  In het activiteitenverslag 2011 wordt eerst gefocust op de missie en visie van het Belgische Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) en worden de centrale diensten beschreven, evenals de activiteiten van de opleidingscentra voor het personeel. Vervolgens worden per penitentiaire inrichting de meest essentiële informatie en verwezenlijkingen van

  ...
 • Sociaal inspecteurs versus sociale fraude

  Sociale fraude neemt verschillende vormen aan, waarvan de meest bekende het zwartwerk is. Juridisch gezien wordt ze gedefinieerd als een schending van de sociale wetgeving. Hieronder verstaat men de niet- aangegeven activiteiten, zwarte betalingen, aanwerving van buitenlanders zonder wettige werkvergunning of de meest ernstige vorm van georganiseerde misdaad,

  ...
 • De Veiligheid van de Staat en radicale bewegingen

  De Veiligheid van de Staat, onze nationale burgerlijke inlichtingendienst, publiceert nu al voor het derde jaar op rij zijn jaarrapport. Het tot nu toe laatste rapport werd in januari 2012 gepubliceerd en behandelt de werking van de dienst in 2010. In een eerste artikel hebben we de rol van de veiligheid van de staat en bepaalde opdrachten zoals de strijd tegen

  ...
 • Resultaten jaarverslag Veiligheid van de Staat

  Begin januari 2012 publiceerde de Veiligheid van de Staat (VS) haar jongste jaarverslag over het jaar 2010. Het was al het derde verslag op rij, waarmee de dienst aantoont verder te willen gaan op de weg van de openheid die het sinds het verslag over het jaar 2008 is ingeslagen. Deze jaarverslagen maken het mogelijk een werkjaar te analyseren en projecties naar de

  ...
 • De Veiligheid van de Staat

  De Veiligheid van de Staat, nauwelijks gekend bij het grote publiek, hangt rechtstreeks af van de federale overheidsdienst Justitie. Zijn militaire tegenhanger, de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) hangt daarentegen af van de FOD Landsverdediging.

 • De handel in vuurwapens: vragen na het bloedbad in Luik

  Is het in België gemakkelijk om illegaal een vuurwapen in handen te krijgen? Enkele journalisten zeggen van wel, maar dit wordt niet bevestigd door specialisten van de federale politie. Zij menen dat er bij zo’n transactie een minimum van vertrouwen moet zijn tussen de mogelijke koper, de tussenpersoon en de leverancier. Om beter te begrijpen hoe de dader van Luik

  ...
 • Bescherming van de jeugd: een procedure die veel verschilt van het strafrecht ...

  Eerder zagen we al (zie referentie) dat de bescherming van de jeugd in België veel verschilt van het strafrechtelijk systeem. De filosofie waarop de wet van 8 april 1965, met betrekking tot de bescherming van de jeugd, steunt, legitimeert sommige verschillen tussen deze twee regimes, en dit is eveneens voelbaar op procedureel niveau.

 • Justitie: een aparte behandeling voor minderjarige daders

  Regelmatig berichten de media over de vrijlating van een minderjarige delinquent, waarbij vaak tegelijk wordt uitgehaald naar het gerechtelijk apparaat dat jongeren regelmatig direct weer vrijlaat zonder dat ze voor hun overtreding werden bestraft. En zeker wanneer er een meerderjarige medeplichtige in het spel is die wel in voorlopige hechtenis zit, hebben veel

  ...
 • De strijd tegen metaaldiefstallen in België

  In een eerste artikel zagen we dat het aantal metaaldiefstallen recht evenredig evolueert met de prijs op de internationale markt van metaal en koper in het bijzonder. De kans dat die prijs zal blijven stijgen is reëel. De Belgische overheden zijn zich hiervan, net als hun Europese tegenhangers, terecht bewust. In een tweede artikel zagen we immers dat het aantal

  ...
 • La Sûreté de l'Etat surveille les mouvements subversifs et radicaux (Bilan 2010)

  Depuis trois ans, la Sûreté de l’Etat, le service de renseignement civil belge, publie son rapport annuel. Le dernier en date, publié en janvier 2012, porte sur les activités du Service en 2010. Dans un premier article (voir référence), nous avons examiné son rôle spécifique et certaines de ses missions, à savoir la lutte contre les ingérences étrangères, ainsi

  ...
 • Gehandicapte kinderen en seksueel misbruik

  Seksueel misbruik: het kan elk kind overkomen, ongeacht geslacht, leeftijd of herkomst. Toch lopen bepaalde groepen kinderen meer risico’s dan andere, bijvoorbeeld door hun lichamelijke of geestelijke gezondheid, hun thuissituatie of het milieu waarin ze opgroeien.

  We denken dan in de eerste plaats aan kinderen met een handicap (gebrek en/of onvermogen

  ...
 • Wie controleert de onderzoeksrechter?

  Zoals in de vorige artikels over de onderzoeksrechter (zie referentie onderaan) al duidelijk werd, kent de wet ruime bevoegdheden toe aan de onderzoeksrechter om hem in de gelegenheid te stellen de onderzoeken waarmee hij wordt belast, tot een goed einde te brengen. Dat is meteen ook de reden waarom de wetgever een aantal controlemechanismen in het leven heeft

  ...
 • De wet op de kansspelen en de bescherming van de spelers

  Verslaving aan kansspelen en de mogelijke zware gevolgen ervan zowel op familiaal als op professioneel, financieel en zelfs crimineel niveau hebben ertoe geleid dat de wetgever essentiële maatregelen (zie ons artikel

  ...