A A A

Hulpdiensten

De woede-uitbarstingen van een kind of jongere kunnen ons als volwassene behoorlijk verrassen en van streek maken. Hoe reageren we dan best? Volgens de omstandigheden en de ervaring waarover we beschikken, moeten we proberen de jongere te overmeesteren met een absoluut minimum aan geweld. 

Met de komst van verhuurplatformen zoals Airbnb of Booking is het aanbod van toeristische logies gestegen en veel mensen worden verleid om alles of een deel van hun woning aan vakantiegangers te verhuren. De Brusselse en Waalse wetgeving is aangepast om de veiligheid van de bewoners entegelijk de ruct in de buurt te garanderen. 


Waals gewest

 

Volgens artikel D 201/1 van het Toerismewetboek [1] is elke exploitant van een toeristisch logies verplicht een verklaring af te leggen bij het Commissariaat-generaal voor Toerisme. Gezien de definitie die het wetboek aan een toeristisch logies geeft, geldt deze verplichting ook voor het verhuur van een kamer op Airbnb.

 

Met deze verklaring kan de eigenaar van het toeristische logies aantonen dat hij de voorwaarden respecteert die de wet hem oplegt om het te mogen verhuren, namelijk:

 

1° beschikken over een brandveiligheidsattest of, in voorkomend geval, over een vereenvoudigd controleattest

 

2° geen verblijfsduur van minder dan een nacht aanbieden

 

3° beschikken over een verzekering tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid voor alle schade, berokkend door de exploitant of door elke persoon belast met de exploitatie van het toeristische logies

 

4° niet in België veroordeeld zijn wegens een overtreding omschreven in boek II, titel VII, hoofdstukken V, VI en VII, titel VIII, hoofdstukken I, IV en VI en titel IX, hoofdstukken I en II, van het Strafwetboek, of die in het buitenland is uitgesproken wegens een feit dat een van die overtredingen uitmaakt, behalve indien de tenuitvoerlegging van de straf opgeschort is en de veroordeelde het voordeel van de opschorting niet verloren heeft.

 

Het brandveiligheidsattest moet bij de burgemeester van de betrokken gemeente worden aangevraagd. Het zal ofwel gaan om een vereenvoudigd controleattest als het logies een maximale capaciteit heeft van minder dan tien personen, of een brandveiligheidsattest in de andere gevallen. Hoewel het vereenvoudigd controleattest wordt afgeleverd door conformiteitscertificaten van de elektriciteitsinstallatie, de verwarming en de gas op te stellen, vereist het brandveiligheidsattest een advies van de Dienst Brandveiligheid over de conformiteit van het logies aan de normen die van toepassing zijn.

 

Voor logies met een grote capaciteit, namelijk die meer dan 15 personen kunnen ontvangen, verplicht het Toerismewetboek bovendien dat aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

 

1° zich bevinden in een woonkern op een afstand die de rust van de omwonenden garandeert;

 

2° de exploitant van het toeristische logies of de persoon belast met het dagelijkse beheer van het toeristische logies zorgt voor de aanwezigheid van een gemachtigde verantwoordelijke voortdurend ter plaatse of in de onmiddellijke nabijheid; hij zorgt voor de goede toepassing van het huurcontract, alsook voor de strikte naleving van de kalmte van de omwoners.

De exploitant van het toeristische logies dient zich er bovendien van te vergewissen dat de bewoners van de laatstgenoemde de omwonenden en de normale rust respecteren.

 

Als de verplichtingen voorzien door het Toerismewetboek niet worden gerespecteerd, kan de exploitant van een toeristisch logies een strafrechtelijke sanctie of een administratieve boete opgelegd krijgen of zijn logies kan zelfs door de burgemeester worden gesloten bij gebrek van een brandveiligheids- of vereenvoudigd controleattest.

 

Tot slot moet er nog worden vermeld dat het verboden is om officiële benamingen zoals hotel, landelijke gîte, gemeubelde vakantiewoning,… te gebruiken als je de voorwaarden niet respecteert die specifiek gelden voor het gebruik van zulke benamingen zoals opgesomd in de artikelen  D 222 en volgende.

 

Handige link: https://www.tourismewallonie.be/gerer-un-hebergement-touristique

 

 


Brussels Hoofdstedelijk gewest

 

Ook in Brussel moet er een voorafgaande verklaring bij Brussel Economie en Werkgelegenheid worden afgelegd voor je een toeristisch logies mag verhuren. Het begrip toeristisch logies is voldoende breed om het verhuur van een of meerdere kamers bij de bewoner te dekken. Met deze verklaring kan de exploitant een registratienummer in een van de categorieën van toeristische logies krijgen, voor zover de artikels 5 en volgende van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies worden gerespecteerd.

 

De voorwaarden die van toepassing zijn voor alle toeristische logies zijn bijna dezelfde als in Wallonië, namelijk beschikken over een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, niet veroordeeld zijn geweest voor bepaalde soorten inbreuken en beschikken over een brandveiligheidsattest of een vereenvoudigd controleattest (voor de logies van minder dan 10 personen) afgeleverd door de burgemeester.

 

Daarnaast ben je bent ook verplicht om een attest voor te leggen van de gemeente dat het logies de reglementering inzake de ruimtelijke ordening en de geldende stedelijke regelgeving respecteert. Daarnaast moet je het logies ook steeds in een goede staat van hygiëne en onderhoud houden. Er is wel geen specifieke vereiste voor logies met een grote capaciteit.

 

Afhankelijk van de categorie van het toeristische logies zijn bovendien specifieke voorwaarden van toepassing. Wat de terbeschikkingstelling van het logies bij de bewoner betreft bijvoorbeeld, voorziet de regelgeving strengere voorwaarden dan in Wallonië.

 

Zo is er onder andere voorzien dat de exploitant niet meer dan een logies bij de bewoner mag verhuren en hij moet er zijn hoofdverblijfplaats vestigen. Er mogen ook niet meer dan vijftien toeristen tegelijkertijd worden opgevangen en hij moet zich engageren zich persoonlijk in te zetten, eventueel samen met de persoon of personen die op dat ogenblik onder hetzelfde dak wonen, om de gasten te ontvangen, een kwalitatieve persoonlijke ontvangst te garanderen, hun verblijf zo veel mogelijk te vergemakkelijken en hen te helpen toeristische informatie te vinden. Het logies moet ook beschikken over sanitair dat voor de bewoners van de gastenkamers is voorbehouden.

 

De exploitant van een toeristisch logies die de opgelegde verplichtingen niet respecteert kan een administratieve boete krijgen of het bevel krijgen van de inspecteurs van Brussel Economie en Werkgelegenheid om de activiteit stop te zetten.

 

Handige link: http://werk-economie-emploi.brussels/nl/toeristische-logies

 

Arnaud RANSY

Jurist gespecialiseerd in milieurecht en ruimtelijke ordening

Unie van Waalse steden en gemeenten

 

[1] http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2010040110&table_name=wet

 

 

 

Er zijn helaas voorbeelden genoeg van drama’s in een overvolle feest-, theater- of bioscoopzaal, veroorzaakt door brand. Maar hoe zit dat met evenementen en feesten in een of meerdere tenten? Deze tijdelijke structuren, grotendeels bestaande uit doek, zijn immers nog veel gevoeliger voor brand. Het is dan ook van groot belang om diverse preventiemaatregelen in nacht te nemen, zowel op het vlak van structuur, materialen en uitrusting, als op het vlak van activiteiten en organisatie.

Veiligheid is geen kwestie van improvisatie. In een grote circustent, waar geen aparte ruimtes zijn, kan een brand nog veel sneller uitbreiden, waardoor de risico’s nog groter zijn en een evacuatie van het publiek niet evident is. In dergelijke omstandigheden zijn de veiligheidsnormen dus extra belangrijk.