Nieuwe beperkingen voor het bezit van vuurwapens vanaf juni 2019

Als gevolg van de aanhoudende terroristische dreiging werden opnieuw Europese richtlijnen in Belgische wetgeving omgezet. Deze nieuwe regels hebben betrekking op het verwerven en voorhanden hebben van volautomatische en halfautomatische vuurwapens en hun laders, alsook op jagers en sportschutters.


De Europese Commissie heeft in 2017 haar richtlijn 91/477/EEG van 18 juni 1991 met betrekking tot het verwerven en voorhanden hebben van vuurwapens in de lidstaten, herzien. Deze wijzigingen werden omgezet in de Belgische wet van 5 mei 2019 die in werking trad op 3 juni 2019.Nieuwe beperkingen voor laders en vuurwapens 


In België is het bezit van laders voor vuurwapens reeds streng gereglementeerd door de wet van 7 januari 2018. Het is verboden om laders online te verkopen en een specifieke vergunning is vereist voor het bezit van laders die enkel voor vuurwapens voor exclusief militair gebruik gemaakt zijn.


Sinds 3 juni 2019 is het bezit verboden van automatische vuurwapens die naar halfautomatische werden omgebouwd, uitgezonderd voor houders van een ad hoc sportschutterslicentie die tevens beschikken over een certificaat van een erkende schietsportfederatie. Erkende wapenverzamelaars mogen deze vuurwapens in uitzonderlijke gevallen ook voorhanden hebben, alsook wapenhandelaars voor hun zaak. 

 

De verkoop van lange halfautomatische vuurwapens waarvan de lengte kan ingekort worden tot minder dan 60 cm zonder gereedschap te gebruiken, is verboden (bvb. door middel van een plooi- of vouwkolf of een afneembare kolf).


Vuurwapens die werden omgebouwd om enkel blankmunitie (zonder projectiel) af te vuren zijn niet langer vrij verkrijgbaar. Sinds 3 juni 2019 behoren zij hetzij tot de wapencategorie van vergunningsplichtige vuurwapens, hetzij tot de verboden wapens (de automatische vuurwapens), wat een probleem kan vormen voor het naspelen van historische oorlogstaferelen.Praktische vaardigheden en medische geschiktheid voor jagers


Vanaf 1 juni 2020 zullen de houders van een jachtvergunning (“jachtverlof”) hun praktische vaardigheid en medische geschiktheid om een vuurwapen veilig te hanteren, moeten bewijzen vooraleer zij een jachtgeweer voorhanden mogen hebben. De modaliteiten van dit examen zullen nog bepaald worden. Bij het uitlenen van een jachtwapen onder houders van een jachtvergunning, voor langer dan één week, zal een aangifte aan de overheid verplicht zijn.Nieuwe eisen voor sportschutters


Houders van een sportschutterslicentie mogen voor hun sport verboden automatische vuurwapens die naar halfautomatische werden omgebouwd, voorhanden hebben. Dit op voorwaarde dat zij beschikken over een certificaat uitgereikt door een officiële Belgische schietorganisatie of door een internationale schietfederatie die bevestigt dat ze gedurende de laatste 12 maanden regelmatig getraind hebben en dat het wapen voldoet aan de erkende schietdiscipline.Overgangsmaatregelen


Voor een aantal nieuwe beperkingen is geen overgangsperiode voorzien in de Belgische wetgeving, wat de houders van dit type vuurwapen verplicht om zich onmiddellijk in regel te stellen om gerechtelijk vervolging te vermijden.

De beperking van de ladercapaciteit et de modaliteiten van de verplichting om aangifte te doen van geneutraliseerde vuurwapens, worden binnenkort in een koninklijk besluit opgenomen.


De houders van een vuurwapen dat nu verboden is en dat wettelijk voorhanden en geregistreerd was vóór 13 juni 2017, mogen het wapen zonder meer verder behouden.  Nochtans mogen zij dit wapen enkel nog van de hand doen aan een sportschutter die voldoet aan de bovenvermelde voorwaarden, aan een erkend wapenhandelaar, aan een erkend wapenverzamelaar of aan een museum. De alternatieven zijn de neutralisering van het wapen of het afstaan aan de politie. Het behoud in vermogen van dit wapen zonder munitie, conform het artikel 11/2.3° van de wapenwet, is een optie wanneer de sportschutterslicentie vervalt.


De houders van een bezitsvergunning, afgeleverd na 13 juni 2017, voor een lang automatisch vuurwapen dat naar halfautomatisch werd omgebouwd, dienen een certificaat aan te vragen bij hun schietfederatie, zoniet is het bezit onwettig. Een alternatief bestaat erin om het wapen bij een wapenhandelaar in bewaring te geven. Erkende wapenverzamelaars mogen deze wapens ook bezitten indien ze passen in het thema van hun verzameling.

De houders van een vergunning afgeleverd vóór 13 juni 2017 voor een lang halfautomatisch vuurwapen waarvan de lengte kan ingekort worden tot minder dan 60 cm, mogen dit zonder meer houden. Indien de vergunning voor deze wapens tussen 13 juni 2017 en 3 juni 2019 werd afgeleverd, hebben de houders tot 2 september 2019 de tijd om de kolf in geopende stand vast te zetten, zodat hij niet kan bewegen zonder behulp van een werktuig.Danny BOYDENS 

Politiecommissaris o.r.Bron: Wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek (1). HOOFDSTUK 22. - Wijzigingen van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens