Een toeristisch logies verhuren mag, maar niet om het even hoe!

Via verhuurplatformen zoals Airbnb of Booking verhuren veel mensen heel hun woning of een deel ervan aan vakantiegangers. De Brusselse en Waalse wetgeving werd aangepast om de veiligheid van de bewoners maar ook om de rust van de buurt te garanderen.

 

         

In het Waals Gewest

 

Volgens artikel D 201/1 van het Toerismewetboek [1] is elke exploitant van een toeristisch logies verplicht een verklaring af te leggen bij het Waalse Commissariaat-generaal voor Toerisme. Gezien de definitie die het wetboek aan een toeristisch logies geeft, geldt deze verplichting zelfs voor het verhuren van een kamer op Airbnb.

 

Dankzij deze verklaring kan de eigenaar van het toeristische logies aantonen dat hij de voorwaarden respecteert die de wet hem oplegt om het te mogen verhuren, namelijk:

 

1° beschikken over een brandveiligheidsattest of, in voorkomend geval, over een vereenvoudigd controleattest;

 

2° geen verblijfsduur van minder dan een nacht aanbieden;

 

3° beschikken over een verzekering tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid voor alle schade, berokkend door de exploitant of door elke persoon belast met de exploitatie van het toeristisch logies.

 

4° in België niet veroordeeld zijn wegens een overtreding omschreven in boek II, titel VII, hoofdstukken V, VI en VII, titel VIII, hoofdstukken I, IV en VI en titel IX, hoofdstukken I en II, van het Strafwetboek, of die in het buitenland is uitgesproken wegens een feit dat een van die overtredingen uitmaakt, behalve indien de tenuitvoerlegging van de straf opgeschort is en de veroordeelde het voordeel van de opschorting niet verloren heeft.

 

Het brandveiligheidsattest moet bij de burgemeester van de betrokken gemeente worden aangevraagd. Het zal ofwel gaan om een vereenvoudigd controleattest als het logies een maximale capaciteit heeft van minder dan tien personen, of in de andere gevallen om een brandveiligheidsattest. Hoewel het vereenvoudigd controleattest gewoon een conformiteitscertificaat van de elektriciteitsinstallatie, de verwarming en het gas is, vereist het brandveiligheidsattest een advies van de Dienst Brandveiligheid over de conformiteit van het logies aan de normen die van toepassing zijn.

 

Voor logies met een grote capaciteit die meer dan 15 personen kunnen ontvangen verplicht het Toerismewetboek dat aan de volgende twee extra voorwaarden wordt voldaan:

 

1° zich bevinden in een woonkern op een afstand die de rust van de omwonenden garandeert;

 

2° de exploitant van het toeristisch logies of de persoon belast met het dagelijkse beheer van het toeristisch logies zorgt voor de aanwezigheid van een gemachtigde verantwoordelijke die voortdurend ter plaatse of in de onmiddellijke nabijheid is; hij zorgt voor de goede toepassing van het huurcontract, alsook voor de strikte naleving van de rust van de omwonenden.

De exploitant van het toeristisch logies dient zich er bovendien van te vergewissen dat de toeristen de normale rust van de omwonenden respecteren.

 

Als de verplichtingen voorzien door het Toerismewetboek niet worden gerespecteerd, kan de exploitant van een toeristisch logies een strafrechtelijke sanctie of een administratieve boete opgelegd krijgen of bij afwezigheid van een brandveiligheids- of vereenvoudigd controleattest kan zijn logies zelfs door de burgemeester worden gesloten.

 

Tot slot is het verboden om officiële benamingen zoals hotel, landelijke gîte of gemeubelde vakantiewoning te gebruiken als je de voorwaarden niet respecteert die specifiek gelden voor het gebruik van zulke benamingen zoals opgesomd in de artikelen D 222 en volgende. Je moet echter geen officiële benaming gebruiken om een logies te kunnen verhuren.

 

Handige link: https://www.tourismewallonie.be/gerer-un-hebergement-touristique

 

 


In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Ook in Brussel moet er een voorafgaande verklaring bij Brussel Economie en Werkgelegenheid worden afgelegd voor je een toeristisch logies mag verhuren. Het begrip toeristisch logies is voldoende breed om de verhuur van een of meerdere kamers bij de bewoner te dekken. Met deze verklaring kan de exploitant een registratienummer krijgen in een van de categorieën van toeristische logies, voor zover de artikelen 5 en volgende van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristisch logies worden gerespecteerd.

 

De voorwaarden die van toepassing zijn op alle toeristische logies zijn bijna dezelfde als in Wallonië, namelijk beschikken over een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, niet veroordeeld zijn geweest voor bepaalde soorten inbreuken of beschikken over een brandveiligheidsattest of een vereenvoudigd controleattest (voor logies van minder dan 10 personen) afgeleverd door de burgemeester.

 

Daarnaast ben je ook verplicht om een attest voor te leggen van de gemeente dat het logies de reglementering inzake de ruimtelijke ordening en de stedelijke regelgeving respecteert. Verder moet je het logies steeds in een goede staat van hygiëne en onderhoud houden. Er is wel geen specifieke vereiste voor logies met een grote capaciteit.

 

Afhankelijk van de categorie van het toeristisch logies zijn bovendien specifieke voorwaarden van toepassing. Wat de terbeschikkingstelling van het logies bij de bewoner betreft voorziet de regelgeving strengere voorwaarden dan in Wallonië.

 

Zo is er onder meer voorzien dat de exploitant niet meer dan één logies bij de bewoner mag verhuren en dat hij er zijn hoofdverblijfplaats moet vestigen. Er mogen ook niet meer dan vijftien toeristen tegelijkertijd worden opgevangen en hij moet zich persoonlijk inzetten, eventueel samen met de persoon of personen die op dat ogenblik onder hetzelfde dak wonen, om de gasten te ontvangen, een kwalitatieve persoonlijke ontvangst te garanderen, hun verblijf zoveel mogelijk te vergemakkelijken en hen te helpen met toeristische informatie. Het logies moet ook beschikken over sanitair dat voor de bewoners van de gastenkamers is voorbehouden.

 

De exploitant van een toeristisch logies die de opgelegde verplichtingen niet respecteert kan een administratieve boete krijgen of het bevel krijgen van de inspecteurs van Brussel Economie en Werkgelegenheid om de activiteit stop te zetten.

 

Handige link: http://werk-economie-emploi.brussels/nl/toeristische-logies

 

Lees ook:

Aan welke regels moet je voldoen wanneer je een logies aanbiedt?

Moet ik een omgevingsvergunning aanvragen bij de opstart van een bedrijf?Arnaud RANSY

Jurist gespecialiseerd in milieurecht en ruimtelijke ordening

Vereniging Steden en Gemeenten van Wallonië

 

[1] http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2010040110&table_name=wet