Kun je als huurder op straat gezet worden?

Als je een huurachterstand hebt of je je woning niet goed onderhoudt, dan kan de eigenaar aan de vrederechter een uithuiszetting vragen. Er zijn echter regelingen mogelijk, dus het is belangrijk om hiernaar te informeren.


Bij een geschil zijn er twee mogelijke procedures: een verzoening of een gerechtelijke procedure.

 

Verzoening

Alvorens het op een geschilprocedure te laten aankomen, kunnen de betrokken partijen proberen om onderling of voor de vrederechter tot een schikking te komen. Dit gebeurt door middel van een verzoeningszitting op verzoek van een van de partijen. Het vonnis dat wordt uitgesproken is dan bindend.

 

Gerechtelijke procedure

In het Gerechtelijk Wetboek staat dat de eigenaar een verzoekschrift tegen zijn huurder kan indienen bij de vrederechter. Het geding kan ook worden ingeleid via een dagvaarding (wat duurder is omdat dat de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder vereist).

Er wordt dan een hoorzitting vastgelegd en de huurder zal zich moeten verantwoorden.

Doorgaans kan de eigenaar eisen om de achterstallige huur te betalen, of elke andere klacht zoals slecht onderhoud van de woning of huuroverlast. Hij kan bovendien de ontbinding van het huurcontract vragen en eisen dat de huurder uit het pand wordt gezet.

Als de huurder niet naar de zitting komt, wordt hij bij verstek veroordeeld en kan de rechter de verhuurder toekennen wat in de vordering werd gevraagd. De huurder wordt dan met een aangetekende brief op de hoogte gebracht van het vonnis.

Als de huurder aanwezig is op de zitting mag hij zich verdedigen: beloven om het pand spoedig in zijn oorspronkelijke staat te herstellen of de achterstallige huur snel te betalen. Hij kan zelfs een afbetalingsplan voorstellen. Door dat betalingsplan, indien aanvaard door de verhuurder of toegekend door de rechter, kan de huurder indien hij het respecteert niet zomaar meteen uit het pand worden gezet.

Het is daarom altijd raadzaam om de zitting bij te wonen, al dan niet bijgestaan door een advocaat.

 

Wanneer kan je beroep aantekenen?

Binnen de maand na de betekening van de uitspraak kun je in beroep gaan.

Indien het toegekende bedrag niet meer dan € 2.000 bedraagt is alleen verzet mogelijk.

Als het toegekende bedrag hoger is dan € 2.000 is alleen beroep mogelijk.

Sinds de hervorming van het Gerechtelijk Wetboek in 2017 kun je na verzet niet meer in beroep gaan.

 

Kun je tijdens in tijdens winter uit huis gezet worden?

Uithuiszettingen in de winter zijn volgens de wet niet verboden. Een huurder kan bijgevolg in de winter uit zijn woning gezet worden, tenzij hij een sociale huurwoning betrekt.

Voor sociale woningen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zijn uithuiszettingen verboden tussen 1 december en 28 februari ("wintermoratorium" sinds 2000).

Voor sociale woningen in het Waalse Gewest zijn uithuiszettingen verboden tussen 1 november en 15 maart ("wintermoratorium" sinds 2013).

Maar ook in het geval van huisvesting op de vrije markt kan de vrederechter een uithuiszetting vertragen. Enkel een rechter kan een dergelijke beslissing nemen. Hij houdt meestal rekening met de gezinssituatie zoals jonge kinderen, de weersomstandigheden of de beperkte mogelijkheden tot herhuisvesting.

De rechter bekijkt uiteraard ook de situatie van de eigenaar, zeker als achterstallige huur hem zelf in financiële problemen zou kunnen brengen. Als hij beslist om de uithuiszetting uit te stellen, moet de huurder uiteraard zijn huur blijven betalen.

 

Wanneer moet je dan effectief het huis uit?

In het geval van een uithuiszetting die door de rechter wordt beslist, kan deze ten vroegste één maand na de betekening van het vonnis en door tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder worden uitgevoerd. Hier komen nog een aantal dagen bij aangezien de nodige formaliteiten moeten worden vervuld.Valérie SAINT-GHISLAIN
Advocate aan de balie Bergen


Bronnen:

https://justitie.belgium.be/sites/default/files/Uithuiszetting-NL-def.pdf
http://weblex.brussels/data/crb/doc/2018-19/137449/images.pdf