Wapenverzamelaars moeten specifieke veiligheidsvoorwaarden toepassen

Om ongevallen of wapendiefstallen te voorkomen moeten verzamelaars van vergunningsplichtige vuurwapens strikte veiligheidsvoorschriften in acht nemen. We bekijken ze hier in detail.

 

De voorzorgsmaatregelen tegen diefstal van de wapens


Indien de verzameling meer dan 30 vergunningsplichtige vuurwapens bevat gelden de beveiligingsvoorwaarden van activiteitenklasse G, bepaald door het Koninklijk besluit van 24 maart 1997. Deze zijn zo specifiek dat we ze hier niet bespreken.

De verzamelaar die niet meer dan 30 vergunningsplichtige vuurwapens in zijn verzameling heeft moet aan dezelfde veiligheidseisen voldoen als een particuliere wapenbezitter zonder erkenning. Hij moet de algemene veiligheidsvoorwaarden toepassen, alsook de specifieke voorwaarden overeenkomstig het aantal opgeslagen wapens zoals door het Koninklijk besluit van 14 april 2009 opgelegd. 

De algemene veiligheidsvoorwaarden voor opslag

Vergunningsplichtige vuurwapens en munitie moeten in de verblijfplaats worden opgeslagen.

De volgende veiligheidsvoorwaarden zijn altijd van toepassing:

 • De wapens zijn niet geladen;
 • De wapens en munitie bevinden zich buiten het bereik van kinderen;
 • De wapen en munitie zijn niet onmiddellijk samen toegankelijk;
 • De opslagplaats vertoont geen enkele aanduiding van de aanwezigheid van wapens of munitie.

Tijdens het onderhoud van een vuurwapen moet de houder altijd eerst nakijken of het wapen niet geladen is en de lader en alle munitie verwijderen. Het wapen moet steeds in een veilige richting worden gehouden. 

Het aantal vuurwapens bepaalt de veiligheidsvoorwaarden

Voor het opslaan van één tot vijf vergunningsplichtige vuurwapens dient ten minste één van de volgende maatregelen te worden genomen:

 • Een veiligheidsslot aanbrengen op elk wapen;
 • Een essentieel onderdeel verwijderen en dit afzonderlijk van het wapen bewaren;
 • Het wapen met een ketting aan een vast punt bevestigen.


Het opslaan van zes tot tien vergunningsplichtige vuurwapens vereist:

 • Ze in een stevige en vergrendelde wapenkast op te bergen;
 • Dat de kast moeilijk open te breken is;
 • Dat de kast geen uiterlijke aanduidingen bevat die op de aanwezigheid van wapens of munitie wijzen.


De particulier die elf tot dertig vergunningsplichtige vuurwapens bewaart moet dit als volgt doen: 

 • In een speciaal hiervoor ontworpen wapenkluis;
 • De wapenkluis beschikt over een efficiënt sluitsysteem;
 • De toegangen en vensters van het lokaal waarin de wapenkluis zich bevindt zijn goed gesloten;
 • De sleutels van de wapenkluis en van het lokaal mogen niet in het slot blijven en dienen buiten het bereik van kinderen en derden te worden bewaard. 
   

Een uitzondering op het aantal opgeslagen wapens

De vuurwapens die niet meer vrij verkrijgbaar zijn omdat de lijst met historische, folkloristische en decoratieve vuurwapens door het Koninklijk besluit van 15 juli 2015 is afgeschaft, tellen niet mee in het aantal voorhanden zijnde vuurwapens, met betrekking tot de veiligheidsvoorwaarden. Hiervoor volstaan de algemene veiligheidsvoorschriften (zie hoger). 

Een uitzondering voor jachtgeweren


Een particulier mag zijn jachtgeweren tentoonstellen in zijn verblijfplaats, onder de volgende voorwaarden:

 • De wapens zijn niet geladen;
 • De wapens zijn onwerkbaar gemaakt door een veiligheidsslot of door het verwijderen van een onderdeel dat essentieel is voor de werking;
 • De wapens zijn met een ketting, een staalkabel of iets gelijkaardig stevig bevestigd aan het uitstallingsmeubel;
 • De wapens zijn niet uitgestald met hun munitie, alsook niet onmiddellijk samen met de munitie toegankelijk. 


Andere verplichtingen

Elke diefstal van de wapens of de poging ertoe moet binnen de 48 uren aan de politie worden gemeld.

Wanneer de verzamelaar zijn activiteit beëindigt moet hij zijn erkenning aan de gouverneur terugsturen binnen de acht dagen en binnen de maand zijn registers bij het Centraal Wapenregister indienen. Hij zal zijn wapens van de hand moeten doen of in bewaring geven bij een persoon die hiervoor erkend of gemachtigd is binnen een termijn die met de gouverneur wordt overeengekomen.

De verzamelaar die een inbreuk begaat kan door de gouverneur worden bestraft met een schorsing van de erkenning voor een duur van één tot zes maanden, een beperking of een definitieve intrekking. In geval van inbreuk op de wapenwet kan de verzamelaar gerechtelijk worden vervolgd.


Vorig artikel: Een wapenverzameling aanleggen: hoe begin ik eraan?

 

Danny BOYDENS
Politiecommissaris o.r.
 

Bronnen:

De wapenwet 8 juni 2006

Koninklijk besluit van 24 april 1997 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan, het vervoer, het voorhanden hebben en het verzamelen van vuurwapens, munitie of laders.

Ministeriële omzendbrief van 25/10/2011 betreffende de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake wapens

https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/veiligheid_en_criminaliteit/wapens/vergunningen/verzamelaars