Hoe kan je optreden tegen een raveparty?

Lokale besturen kunnen zich machteloos voelen tegenover raveparty’s. Wat drijft de organisatoren? Hoe reageer je op deze niet-toegelaten feesten en hoe voorkom je ze?

 

Waarom een raveparty organiseren?

Het zijn samenkomsten die house- en technoliefhebbers min of meer geheim organiseren. Doorgaans vinden ze plaats in een leegstaand gebouw of in open lucht.

Raveparty’s beperken zich niet enkel tot house- en technoliefhebbers. De muziekstijl is minder belangrijk dan de wil om samen te feesten, zonder specifieke ideologische overtuiging. Bepaalde bijeenkomsten kunnen in beperkte, “familiale” kring plaatsvinden waar de muziekstijl geen rol speelt. Bij massabijeenkomsten is de muziekstijl echter wel van belang. 
Ze trekken heel wat deelnemers aan, waaronder ook mensen uit grensregio’s en het buitenland. Alcohol draagt bij tot de sfeer en wordt door de organisatoren voorzien, met de nodige koelinstallaties en andere noodzakelijke logistiek. Als er drugs worden genomen is dit eerder op initiatief van de individuele ravers zelf.

De organisatie van deze evenementen gebeurt quasi uitsluitend op afgelegen plaatsen. Het illegale karakter draagt zeker bij tot de aantrekkingskracht, maar het hoofddoel van de afgelegen plek is het omzeilen, van administratieve verplichtingen zoals de aangifte van het evenement bij de overheid en de naleving van regels inzake brandveiligheid en – preventie.

De organisatoren gaan ervan uit dat de overheden het evenement niet zullen goedkeuren. Bijgevolg zullen ze een discrete plek zoeken, ook al is die niet geschikt voor de logistieke installatie (geluidsinstallatie, generatoren, bar en parking). Het kunnen afgelegen plekken in het bos zijn of ook oude steengroeven, voormalige militaire domeinen, industrieterreinen en zeldzamer ook terreinen van oude hoeves of kastelen in de buurt van een dorp. Het achterliggende doel is dat het evenement lang kan duren en dus pas zo laat mogelijk wordt ontdekt.

Gezien het verboden karakter en de moeilijkheden om deze evenementen te organiseren is het begrijpelijk dat er geen reclame over wordt gemaakt. Toch is er voldoende informatie beschikbaar op de sociale media, via mail of in groepen. Gewoonlijk komen de ravers pas op het laatste moment te weten waar en wanneer het is.


Verschillende actiemogelijkheden

Naast de wettelijke gronden die een politie-interventie rechtvaardigen voor dit soort bijeenkomst, is het van groot belang om voorafgaand regelgeving te voorzien die raveparty’s verbiedt. In principe moet dit op provinciaal niveau en anders op gemeentelijk niveau gebeuren.

Je kan preventief de eventuele plaatsen of gebouwen die zijn gebruikt of kunnen worden gebruik voor de organisatie van deze samenkomsten oplijsten en regelmatig controleren om vroegtijdig de voorbereidingen van een raveparty op te sporen. Op dit moment is dit echter niet realistisch als je kijkt naar de vele taken en het gebrek aan middelen van de politiezones.

De mogelijkheid tot interventie zal in de eerste plaats afhangen van de kenmerken van de plaats waar het evenement plaatsvindt. Als het een militair domein of een Natura 2000-gebied is, zijn er natuurlijk specifieke manieren om in te grijpen.

Zonder vooruit te lopen op de beslissingen die de administratieve overheden kunnen nemen is het belangrijk goed na te denken wanneer het evenement is aangekondigd maar nog niet begonnen. Op dat moment kan je nog met de organisatoren praten over hun project en er de haalbaarheid van te evalueren, rekening houdend met een risico-analyse en de te nemen maatregelen voor een veilig verloop.

Wanneer de politiediensten geconfronteerd worden met een raveparty die al bezig is zoeken ze eerst uit wie de organisatoren zijn om de stopzetting van het evenement of een aanvaardbaar kader ervoor te onderhandelen. De houding van de administratieve overheid (tolereren, omkaderen, verbieden en de mogelijkheid tot interventie) houdt rekening met de regels van de openbare orde inzake de kenmerken van het evenement (plaats, aantal deelnemers en hinder) en de veiligheidsvoorwaarden. Weet ook dat een nultolerantiebeleid enkel mogelijk is met voldoende personeel en met de gespecialiseerde, federale steun: CIK, FERES, sproeiwagen en cavalerie.

Als de politie tussenkomt kan het tot ongeregeldheden komen. Omwille van het alcohol- en druggebruik en de gevaarlijke situaties op de site moeten de interventiediensten onnodige risico’s voor zichzelf en de deelnemers aan de raveparty vermijden. Gezien deze moeilijkheden, is een onderhandelde aanpak [1] zeker de beste. De diensten op het terrein moeten zich dan toespitsen op de organisator met voldoende autoriteit over de deelnemers en hem overtuigen. De inbeslagname van het materiaal en de voertuigen om waarmee dit ter plaatse werd gebracht kan soms leiden tot een compromis. Als de installatie met het elektriciteitsnet is verbonden (komt weinig voor) doe je best een beroep op de netbeheerder om er korte metten mee te maken.

In de afwachting van eventuele versterking of de stopzetting van het evenement moet alvast de toestroom van nieuwe deelnemers worden gestopt.


Kevin LIBIOUL
Coördinator – Criminoloog CIEAR Namen


Niet-exhaustieve lijst van toepasbare wetgeving

Nieuwe Gemeentewet (artikel 134 of 135§2)

Wet betreffende de bestrijding van de geluidshinder (13 juli 1973)

Strafwetboek (artikel 561°: nachtlawaai en 534ter: schade aan gebouwen

Wet op de politiefunctie (artikel 30 administratief beslag)

Algemeen politiereglement of de politie-ordonnantie betreffende het verbod op het organiseren van dit soort evenementen op niet-aangepast openbaar domein

Boswetboek en de Wet inzake natuurbehoud (Wallonië) (artikel 11: in natuurreservaten en artikel 21: natuur 2000-gebieden)

Wet betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen (24 februari 1921)

[1] Veiligheid tijdens een evenement: de rol van de diverse actoren (secunews.be)