A A A

Justitie

Justitie: organisatie, procedures, gevangenissen, Staatsveiligheid, rechten van slachtoffers, het strafwetboek, enz.

 • De overdracht van de justitiehuizen naar de gemeenschappen

  Er zijn heel wat federale bevoegdheden overgedragen naar de gemeenschappen. Maar wat verandert er nu precies voor de bevolking? En wat betekent dit voor het strafrechtelijk beleid? Deze vragen zijn belangrijk, omdat de justitiehuizen in 2013 65.000 nieuwe dossiers hebben aangenomen. En zij vallen sinds 1 juli 2014 onder de bevoegdheid van de gemeenschappen,

  ...
 • De internationale uitwisseling van DNA-gegevens: een stap vooruit!

  Het gebruik van de DNA-databanken om verschillende gerechtelijke dossiers met elkaar in verband te brengen, stopt niet aan onze landsgrenzen. Om grensoverschrijdende criminaliteit, georganiseerde misdaad en illegale migratie efficiënt te kunnen bestrijden, worden tegenwoordig DNA-gegevens uitgewisseld tussen de Europese lidstaten. Door het vrij verkeer van

  ...
 • Haatmisdrijven op het internet: de richtlijnen van de procureurs-generaal

  In een eerste artikel hadden we het over de betrokken partijen en de te volgen regels in de strijd tegen discriminatie en haatmisdrijven (Col.13/2013). In dit tweede artikel onderzoeken we kort of dergelijke misdrijven op het internet kunnen worden gelijkgesteld met persmisdrijven. We gaan gedetailleerd in op de verantwoordelijkheid van de providers en op de

  ...
 • Discriminatie en haatmisdrijven

  Een omzendbrief van het college van de procureurs-generaal van 17 juni 2013 wil de Belgische regelgeving in overeenstemming brengen met de Europese richtlijnen inzake de strijd op het vlak van misdrijven tegen de antidiscriminatie-, gender- en antiracismewetten. De brief biedt een kader voor een uniform beleid door de betrokken instanties binnen de context van een

  ...
 • De Belgische DNA-databanken: waarvoor kunnen ze gebruikt worden?

  Een DNA-analyse in een gerechtelijk dossier heeft als belangrijkste doel om het profiel dat werd opgesteld op basis van een spoor dat werd teruggevonden op de plaats delict, te vergelijken met het profiel van een verdachte. In een eerste artikel bespraken we al deze klassieke juridische toepassing bij het oplossen van strafzaken.

 • DNA-expertises in het kader van strafzaken

  Sinds een jaar of tien zijn politieseries op tv erg populair. Ze focussen vaak op forensische technieken zoals DNA, ballistiek en drugs, wat ertoe heeft geleid dat Jan en alleman tegenwoordig de meerwaarde kent van forensisch onderzoek in strafzaken. In dit artikel gaan we dieper in op DNA, dat vaak een sleutelrol speelt in het onderzoek.

 • Bemiddeling in strafzaken: hoe verloopt dit concreet?

  Bemiddeling in strafzaken verscheen in het Wetboek van Strafvordering met de introductie van artikel 216ter, ingevoerd door de wet van 10 februari 1994. Sindsdien heeft de wet ingang gevonden. Eind 2014 zal de FOD Justitie een rapport publiceren dat de balans opmaakt en zal het de statistieken in verband met deze twintigjarige maatregel bekendmaken.

 • Eergerelateerde misdrijven voorkomen en bestrijden

  De zogenaamde “eergerelateerde” misdrijven nemen over de hele wereld toe, ook in Europa. De aandacht die eraan wordt besteed in de media wegens de rechtstreekse impact op een familie, heeft de verschillende overheden ertoe aangezet om manieren te zoeken om dit soort misdrijven te voorkomen en te bestrijden. De oorzaken en uitingen van dit fenomeen hebben we al

  ...
 • Van politiesamenwerking tot interne Europese veiligheid

  Vanaf de jaren 90 van de vorige eeuw wordt de Europese politiesamenwerking stilaan werkelijkheid, zowel op institutioneel als op operationeel vlak, mede onder impuls van het Schengen-akkoord. In ons vorige artikel schetsten we al de geschiedenis van de politiesamenwerking in Europa tot die periode. Nu bekijken we hoe die ontwikkeling verder verliep tot op heden:

  ...
 • Namaak: risico op boete en inbeslagname

  Alle economische sectoren wordne geconfronteerd met namaak: poedermelk voor baby’s, antibiotica, speelgoed, kleding, cosmetica… Al deze namaakgoederen veroorzaken jaarlijks duizenden ongevallen. Verder liggen ze aan de basis van economische schade, verlies van geld en tewerkstelling en de herinvestering van de winsten door maffiaorganisaties.Europese

  ...
 • De metamorfose van de Europese politiesamenwerking

  Terwijl Europa een nieuw fonds van 1 miljard euro goedkeurt voor de strijd tegen de criminaliteit, werken de Europese politiediensten gestaag voort aan een betere samenwerking. Sinds enkele jaren gebeurt deze samenwerking steeds intensiever en beter georganiseerd. We zien ook een zekere schaalvergroting. De financiële middelen zijn sterk gestegen en we kunnen

  ...
 • Het Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties

  In een vorig artikel hebben we al omschreven wat we precies verstaan onder een schadelijke sektarische organisatie en aan welke typische kenmerken we een dergelijke organisatie kunnen herkennen, zodat we weten dat we op onze hoede moeten zijn als we daarmee in contact komen.

  U kunt zich bijvoorbeeld de volgende vragen

  ...
 • De gerechtelijke aanhouding: regels en wettelijke voorwaarden

  Hoe lang mag iemand in geval van een gerechtelijke aanhouding worden vastgehouden? Wie kan een gerechtelijke aanhouding uitvoeren en welke autoriteiten moeten hiervan op de hoogte worden gebracht? Moet er altijd een proces-verbaal van worden opgesteld? In het vorige artikel zagen we al in welke omstandigheden een gerechtelijke aanhouding mogelijk is. Nu bekijken we de regels en wettelijke

  ...
 • De autonome werkstraf: actief aan de slag om een fout recht te zetten

  Een werkstraf – soms ten onrechte “werken van algemeen belang” genoemd – is wel degelijk een hoofdstraf. Een rechter kan een werkstraf uitspreken op dezelfde wijze als en in plaats van een gevangenisstraf of een geldboete. Dit is een relatief nieuw verschijnsel in ons rechtssysteem, want de werkstraf werd pas in 2002 opgenomen in het Belgisch Strafwetboek.

 • Schijnhuwelijken in de andere EU-landen

  In ons land komen schijnhuwelijken regelmatig voor, zoals al bleek uit onze voorgaande artikels over dit onderwerp. Maar hoe zit dat eigenlijk in de andere landen van de Europese Unie? Worden die ook geconfronteerd met dit fenomeen? Hoe wordt er daar dan op gereageerd? Bestaan daar statistieken over? Is een harmonisatie van de regelgeving in de verschillende

  ...
 • Krankzinnigheid, reden voor ontoerekeningsvatbaarheid

  "Vrijgesproken wegens krankzinnigheid". We lezen dit dan wel geregeld in rechtsrubrieken, toch is het belangrijk te weten wat het begrip krankzinnigheid nu precies betekent en wat het impliceert. Worden krankzinnige daders zonder meer onverantwoordelijk geacht voor hun daden? Ontlopen zij elke straf? Kan het slachtoffer van het misdrijf dan geen enkele

  ...
 • De internationale strijd tegen namaak wordt steeds grootschaliger

  In België, Europa en ook op wereldschaal is de strijd tegen namaak de laatste jaren sterk toegenomen. Het speurwerk wordt steeds grootschaliger en hoewel het meestal om specifiek gerichte acties gaat, hebben deze toch al heel wat resultaten opgeleverd en kan men er belangrijke lessen uit trekken. De omvang van de handel in namaakproducten en de zware gevolgen

  ...
 • Waarom behandelt het hof van assisen niet alle misdaden?

  Wie "misdaad" zegt, zegt "hof van assisen". Toch komen heel wat inbreuken die in wezen misdaden zijn, bij de correctionele rechtbanken terecht en worden zij behandeld als minder ernstige strafbare feiten. Het gaat hier om het fenomeen van correctionalisering.

 • Voorwaardelijke vrijlating van gevangenen: wat is er veranderd?

  Een wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 maart 2013 ijvert voor de bestrijding van recidive door de voorwaardelijke invrijheidstelling te verstrengen voor delinquenten die al eens werden veroordeeld voor zware misdrijven. België heeft momenteel een officieel recidivecijfer van 44,1%. Recidive komt hoofdzakelijk in de eerste twee jaar voor.

  ...
 • De waarde van onrechtmatig verkregen bewijs

  Moet de rechter een bewijs dat in de loop van een onderzoek onrechtmatig is verkregen, altijd verwerpen? Is het wel verantwoord een heel onderzoek ongeldig te verklaren wegens het niet naleven van één eenvoudige procedureregel? En omgekeerd, is het niet normaal dat men van speurders die een onderzoek voeren, verwacht dat ze de procedureregels nauwgezet naleven?

  ...